• അബ്രാഹ്മണ മാനിഫെസ്റ്റോ (1916)
    1916 നവംബർ 20 ന് മദ്രാസിൽ നടന്ന ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ, മദ്രാസിലും നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലും സ്ഥാനവും സ്വാധീനവുമുള്ള നിരവധി അബ്രാഹ്മണർ  പങ്കെടുക്കുകയുണ്ടായി.ഈ യോഗത്തിൽ വെച്ച് ബ്രാഹ്മണേതര സമുദായങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിശദീകരിക്കുന്നതിനായി ഒരു പത്രം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് കമ്പനി ആരംഭിക്കാൻ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. ഒപ്പം സമുദായത്തിന്റെ താൽപര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമായി നിഷ്പക്ഷ സംഘടന രൂപീകരിക്കുന്നതിനും തീരുമാനമുണ്ടായി. ഇതിന് അനുസൃതമായി ഇംഗ്ലീഷ്, തമിഴ്, തെലുങ്ക് ഭാഷകളിൽ ഒരു ദിനപത്രം നടത്തുന്നതിന് "സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ പീപ്പിൾസ്...

    Read more

புரட்சி மொழிகள்

"பார்ப்பான், சூத்திரன், பறையன் என்கிற ஜாதி அமைப்பு இருக்கிற வரையில் இந்த நாட்டில் ஒரு இஞ்ச் அளவுகூட முன்னேற்றம் காண முடியாது என்று உறுதியாகக் கூறுவேன்" - பெரியார்

தொடர்புக்கு

Periyar web version
கைப்பேசி: +919787313222
மின்னஞ்சல்:pwversion@gmail.com

To Get Latest Articles

Enter your email address: