வினா: மதம் என்றால் என்ன?

விடை: உண்மையில் நம்பிக்கை.

வினா: உண்மை என்றால் என்ன?

விடை: ஏதேனும் ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்தைப் பற்றி பரிபூரண ஞானமே உண்மை.

வினா: உண்மையில் நம்பிக்கை என்றால் என்ன?

விடை: அப்பேர்ப்பட்ட பூரணஞானம் வாழ்க்கையின் உயரிய லட்சியத்தைப் பூர்த்தி செய்வதற்குப் போதுமானது என்ற நம்பிக்கையே உண்மையில் நம்பிக்கை எனப்படும்.

வினா: உண்மையில் உள்ள நம்பிக்கையை எப்படி நிரூபித்துக் காட்டுவது?

விடை: தன் உயர்வான – தெளிந்த – அறிவுக்குப் பொருத்தமாக நடப்பதினால் நிரூபித்துக்காட்டலாம்.

வினா: உண்மை அல்லது பரிபூரண ஞானத்தை எப்படி அடைவது?

விடை: அனுபவத்தினாலும் பயிற்சியினாலும் அடையலாம்.

வினா: வேறு வழியில்லையா?

விடை: இல்லை.

வினா: மதத்தைப்பற்றி நீ கூறிய வியாக்கியானம் பொதுவாக ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட வியாக்கியானம்தானா?

விடை: தெய்வ நம்பிக்கையும், தெய்வ அருளைப் பெற்ற மதாசிரியர்கள் வகுத்த விதிகளில் நம்பிக்கையுமே பொதுவாக மதம் என மதிக்கப்படுகிறது.

வினா: தெய்வீகம் என்றால் என்ன?

விடை: தெளிவாய் அறியப்பட்ட இயற்கை விதிகளுக்குப் புறம்பானவைகளெல்லாம் தெய்வீகமானவைகளே.

வினா: அத்தகைய விஷயங்களில் நாம் கைக்கொள்ள வேண்டிய நிலை என்ன?

விடை: அவைகளை நாம் எதிர்க்கக்கூடாது. அவைகளைப் பற்றித் தாராளமாக விவாதிக்க இடம் கொடுக்க வேண்டும்.

வினா: இதர வழிகளில் அறிந்துகொள்ள முடியாத பல விஷயங்களை, கடவுள் வாக்கான வேதங்கள் நமக்கு விளக்கிக் கூறவில்லையா?

விடை: எத்தனையோ வேதங்கள் இருக்கின்றன. எனவே எந்த வேதம் உண்மையான கடவுள்வாக்கு என்பதை நாம் முதலில் நிர்ணயம் செய்து கொள்ளவேண்டும்.

வினா: வேதங்களில் சிலவற்றைக் கூறுக.

விடை: ஜொராஸ்டிரிய வேதம், பிராம்மண வேதம், பவுத்த வேதம், யூத வேதம், கிறிஸ்துவ வேதம், முகமதிய வேதம், மார்மண் வேதம்.

வினா: இந்த வேதங்கள் எல்லாம் தெய்வ வாக்கென உரிமை பாராட்டுகின்றனவா?

விடை: ஆம்.

வினா: இந்த வேதங்கள் பரஸ்பரம் ஒன்றையொன்று கண்ணியம் செய்கின்றனவா?

விடை: இல்லை. மாறாக ஒவ்வொன்றும் மற்றவை பொய்யென்று கண்டிக்கின்றன.

வினா: அதை விளக்குக.

விடை: “எனக்கு நிகராக உலகத்திலோ, சுவர்க்கத்திலோ யாருமில்லை. நானே பூரண ஞானம் பெற்ற புத்தன்”என்று புத்தர் கூறியிருக்கிறாராம்.

வினா: வேறொரு உதாரணம் கூறுக.

விடை: “நானே உண்மையான வழிகாட்டி;எனக்கு முன்வந்தவர்கள் எல்லாம் பொய்யர்கள், திருடர்கள், என்னையன்றி வேறு ஒருவருக்கும் என் பிதாவை அனுக முடியாது” என்று இயேசு கூறியிருக்கிறாராம்.

வினா: இதைவிட முக்கியமாக மதிக்கக்கூடிய ருசு வேறு எதாவது உண்டா?

விடை: ஒவ்வொரு மதஸ்தரும் பிற மதஸ்தரை தம் மதத்துக்கு இழுக்க முயல்கிறார்கள்.

வினா: மதமாற்றம் என்றால் என்ன?

விடை: நாம் நம்புவதுபோல பிறரும் நம்பும்படி செய்வதே மதமாற்றம்.

வினா: அதன் நோக்கம் என்ன?

விடை: நோக்கம் பலவாக இருக்கலாம். எனினும் அவற்றுள் முக்கியமானது நம்மைப்போல் மற்றவர்கள் நம்பாவிட்டால் நரகதண்டனை பெறுவார்கள் என்பதே.

வினா: மேலே கூறப்பட்ட வேதங்களில் எது உண்மையானது?

விடை: ஒன்றாவது முழுதும் மெய்யானதோ பொய்யானதோ அல்ல.

வினா: அவற்றுள் எது பொய், எது மெய் என்று எவ்வாறு அறிவது?

விடை: பகுத்தறிவினால் அறிந்து கொள்ளலாம்.

வினா: அப்படியானால் வேதங்களைவிடப் பகுத்தறிவு மேலானது என்று ஏற்படாதா?

விடை: ஆம். ஏற்படத்தான் செய்யும்.

வினா: அவ்வளவு உயர்வான பகுத்தறிவு நம்மிடம் இருக்கையில் மேலும் நமக்கு மதங்களும், வேதங்களும் வேண்டுமா?

விடை: நமக்கு வேண்டாம். பகுத்தறிவுக்குப் பொருத்தமான வேதங்களைத்தான் ஒப்புக்கொள்ள முடியும்.

வினா: ஒரு புத்தகத்தில் கடவுள் வார்த்தை அடங்கியிருப்பதாக நீ நம்பினால், அது பகுத்தறிவுக்குப் பொருத்தமாக இருந்தாலும், இல்லாவிட்டாலும் நீ அதைப் பூரணமாக நம்ப வேண்டியதுதானே?

விடை: நம்பத் தேவை இல்லை.

வினா: அது எப்படி?

விடை: நான் குருட்டுத்தனமாக நம்பினால் அந்த நம்பிக்கைக்கு மதிப்பேயில்லை. கட்டாயத்தின் பேரில் நம்பினால் அது மனப்பூர்வமான நம்பிக்கையுமல்ல. பகுத்தறிவால் தூண்டப்பட்டு நான் நம்பினால் என் நம்பிக்கைக்குப் பாத்திரமானது என் பகுத்தறிவேயன்றி வேதமல்ல.

வினா: இதற்கு ஓர் உதாரணம் கூறுக.

விடை: பூமி பரப்பானது என்று எந்த வேதம் கூறினாலும் நாம் நம்பமாட்டோம். ஏனெனில் நமது அனுபவத்திலும், ஆராய்ச்சியிலும் பூமி பரப்பாக இருக்கவில்லை.

வினா: பகுத்தறிவுப்படி தப்பானதையும் நம்ப வேண்டுமென்று வேதம் கட்டளையிட்டால் நீ கடவுள் வாக்கான வேதத்துக்குக் கீழ்படிவாயா? பகுத்தறிவுக்குக் கீழ்படிவாயா?

விடை: பகுத்தறிவுக்கொத்தபடி நான் நடந்து கொள்ளாவிட்டால் நான் ஒழுக்கமுடையவன் ஆகமாட்டேன்.

வினா: பகுத்தறிவு பொய் என்று கூறுவதை மெய் என்று நம்புவது சாத்தியமில்லையா?

விடை: சாத்தியமே அல்ல. பகுத்தறிவே மேலான ஆதாரம்; அதிகாரி. மெய்யானதை மெய்யென்று நம்பும்படி பகுத்தறிவைக் கட்டாயப்படுத்த யாருக்குமே அதிகாரமில்லை.

வினா: பகுத்தறிவுக்கு முரணான விஷயங்களை எந்த வேதமாவது போதனை செய்கிறதா?

விடை: ஆம். எல்லா வேதங்களும் போதனை செய்கின்றன.

வினா: உதாரணம் கூறுக.

விடை: படைப்புக் கதை

வினா: வேறொரு உதாரணம்.

விடை: பிரளயக் கதை.

வினா: மேலும் ஒரு உதாரணம்,

விடை: மனிதன் சபிக்கப்பட்டுப் பாவியான கதை.

வினா: அவைகளைப் பற்றித் தற்காலத்திய அபிப்பிராயம் என்ன?

விடை: வேதங்கள் கூறுகிறபடி மனிதன் சாபத்துக்கு உள்ளாகவில்லை; பிரளயம் உண்டாகவில்லை; கடவுள் பிரபஞ்சத்தைப் படைக்கவில்லை என இப்பொழுது நமக்கு நிச்சயமாகத் தெரிகிறது.

வினா: வேதங்களில் உள்ள வேறு தப்புகள் எவை?

விடை: சரித்திரப்படியும், விஞ்ஞான சாஸ்திரப்படியும் தப்பான பல விஷயங்கள் வேதங்களில் அடங்கியிருக்கின்றன. வேதங்களில் கூறப்பட்டவைகள் எல்லாம் பரஸ்பரம் முரணாக இருக்கின்றன. பாவகரமான பல விஷயங்களையும் வேதங்கள் போதனை செய்கின்றன.

வினா: வேதங்களில் காணப்படும். இத்தகைய தப்புகளுக்குக் காரணம் என்ன?

விடை: மனிதன் தப்புச் செய்யக்கூடியவன்தானே!

வினா: அப்படியானால் வேதங்கள் எல்லாம் மனிதன் வகுத்ததுதானா?

விடை: வேதங்கள் மக்களின் அறிவும், அறியாமையும், நற்குணமும், துர்க்குணங்களும் அடங்கிய ஒரு நூலேயன்றி வேறல்ல.

வினா: அப்படியானால் நாம் செய்ய வேண்டியது என்ன?

விடை: நம்மிடமுள்ள ஒளி, வழிகாட்டுகிறபடி நடக்கவேண்டும்.

வினா: அது என்ன ஒளி?

விடை: அதுதான் பகுத்தறிவு.

வினா: பகுத்தறிவு நம்மை தப்பு வழியில் செலுத்தாதா?

விடை: ஆம். செலுத்தக்கூடும்.

வினா: அப்படியானால் அதை ஏன் நாம் பின்பற்ற வேண்டும்?

விடை: ஏனெனில், அதைவிடச் சிறந்த வழிகாட்டி நமக்கு வேறில்லை.

குடிஅரசு - கேள்வி - பதில் - 27.08.1949

Add comment


Security code
Refresh

Share this post

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

புரட்சி மொழிகள்

"பார்ப்பான், சூத்திரன், பறையன் என்கிற ஜாதி அமைப்பு இருக்கிற வரையில் இந்த நாட்டில் ஒரு இஞ்ச் அளவுகூட முன்னேற்றம் காண முடியாது என்று உறுதியாகக் கூறுவேன்" - பெரியார்

தொடர்புக்கு

Periyar web version
கைப்பேசி: +919787313222
மின்னஞ்சல்:pwversion@gmail.com

To Get Latest Articles

Enter your email address: